1802 - Zmar³ Johann Uphagen, gdański patrycjusz, rajca, bibliofil i kolekcjoner (ur. 9 lutego 1731 r.)